Budowa lub wykonanie robót budowlanych

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Posłuchaj

Opis ogólny

Zgodnie z art.30 ustawy Prawo budowlane inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia ich wykonania właściwemu organowi bez projektu budowlanego to:

 1. budowa lub przebudowa następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej:
  • płyt do składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m;
 2. budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 3. budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2. Liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 4. przebudowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (budowa wymaga zgłoszenia budowy z projektem budowlanym);
 5. budowa lub przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 6. budowa lub przebudowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 7. budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 8. budowa lub przebudowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 9. budowa lub przebudowa tymczasowych obiektów budowlanych (np. kioski uliczne, pawilony handlowe uliczne, przekrycia namiotowe czy obiekty kontenerowe), niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 10. budowa lub przebudowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 11. budowa lub przebudowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  • cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  • uprawiania wędkarstwa,
  • rekreacji;
 12. budowa lub przebudowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 13. przebudowa sieci:
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • telekomunikacyjnych.
  Natomiast budowa tych sieci wymaga zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.
 14. budowa lub przebudowa kanalizacji kablowej;
 15. budowa lub przebudowa obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 16. budowa poniżej wymienionych obiektów, jeśli sytuowane są na obszarze Natura 2000:
  • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,
  • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
  • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 17. instalowanie tablic i urządzeń reklamowych. Wyjątkiem jest ich instalowanie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z instalowanie reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym - wówczas ich instalowanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
 18. wykonywanie i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 19. przebudowa sieci gazowych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV;
 20. przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 21. budowa kanałów technologicznych w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi, (kanały w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych);
 22. remont budowli, których budowa wymaga pozwolenia na budowę;
 23. remont przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
 24. docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
 25. budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  • urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;
 26. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych, np: posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej, czy też piaskownic, huśtawek, drabinek, śmietników;
 27. roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
 28. budowa:
  • przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
  • stacji ładowania pojazdów (o której mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych).
  Takie przyłącza oraz stacje ładowania pojazdów można budować bez dokonywania zgłoszenia budowy w urzędzie. Formalności wykonuje się wtedy u gestorów odpowiednich sieci. Do budowy stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uwaga:

Przez zgłoszenie budowy obiektu budowlanego należy również rozumieć jego rozbudowę, nadbudowę, odbudowę.

Poniższe inwestycje wymagają zgłoszenia z projektem budowlanym:

Uwaga:

Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wymaga dokonania zgłoszenia z projektem budowlanym. Natomiast, jeśli w wyniku takiej przebudowy nastąpi zwiększenie obszaru oddziaływania to należy uzyskać pozwolenia na budowę. Przebudowa innych niż wyżej wskazane elementów budynków jednorodzinnych nie wymaga ani dokonania zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją, szkice, rysunki zamierzenia budowlanego, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 4. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP. Formularze elektroniczne są dostępne w dolnej części ekranu.
  2. Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Formularze w formacie PDF są dostępne w dolnej części ekranu.
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
  Urząd Miasta Chorzów
  Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów

  lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy Urzędu.

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia wyznaczonym w terminie, a nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Opłaty

 1. Zgłoszenie jest wolne od opłat skarbowych (za wyjątkiem zgłoszenia budowy z projektem budowlanym).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. poprzez system poboru opłat dostępny w dolnej części ekranu,
  2. w KASIE URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro - pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu,
  3. poprzez wpłata na konto:
   • dla płatności krajowych w PLN
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
    PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 2. Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż przez 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót.
 3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa powyżej, przerywa bieg terminu 21 dni na wniesienie przez organ sprzeciwu.
 4. Organ wnosi sprzeciw również w przypadku jeżeli:
  1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  2. budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy,
  3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
 5. Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych lub określonego obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać

 1. W Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, III piętro – pokój nr 334.
 2. Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165000 w. 436 lub w. 469.

Formularze w wersji PDF

Uwaga

 1. Przed złożeniem wniosku należy dokonać opłaty.
 2. Otrzymane potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.