Dziennik budowy

Wniosek o wydanie dziennika budowy

Posłuchaj

Opis ogólny

 1. Inwestor, który rozpoczyna budowę, musi wystąpić do organu który wydał pozwolenie na budowę o wydanie dziennika budowy. Jest to wymóg, określony w art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego.
 2. Dziennik budowy może zostać wydany gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna.
 3. Zarejestrowanie kolejnego tomu dziennika wymaga przedłożenia do wglądu zamkniętego tomu wraz z wpisem kierownika budowy o fakcie zamknięcia dziennika lub jego kontynuacji w następnym, kolejno numerowanym tomie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana.
 4. Dowód wniesienia opłaty za wydanie dziennika budowy.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP w dolnej części ekranu.
  2. Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Formularz w formacie PDF jest dostępny w dolnej części ekranu.
  3. Złożyć osobiście w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

 1. Opłata pokrywająca koszty przygotowania Dziennika Budowy - 12 PLN
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. poprzez system poboru opłat dostępny w dolnej części ekranu,
  2. w KASIE URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro - pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu,
  3. poprzez wpłatę na konto:
   WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ
   • dla płatności krajowych w PLN
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
    PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   WPŁATY Z TYTUŁU PRZYGOTOWANIA DZIENNIKA BUDOWY
   • URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Termin wydania dziennika budowy wynosi 3 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Przygotowany Dziennik budowy może zostać doręczony:
  • przez operatora pocztowego,
  • w siedzibie urzędu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. Informacji udziela Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, III piętro - pokój nr 334.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165000 w. 436 lub w. 469.

Formularz w wersji PDF

Uwaga

 1. Przed złożeniem wniosku należy dokonać opłaty.
 2. Otrzymane potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.