Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Posłuchaj

Ogólny opis

 1. Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo Budowlane w przypadku zmiany inwestora realizującego budowę konieczne jest przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, na rzecz nowego inwestora jeśli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu na budowę.
 2. Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko w przypadku kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Wypełniony formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Zgoda inwestora na rzecz, którego decyzja o pozwoleniu na budowę była wydana na przeniesienie jej na nowego inwestora (oryginał).
 4. Oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wniosek i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP natomiast oryginał zgody inwestora na rzecz, którego decyzja o pozwoleniu na budowę była wydana na przeniesienie jej na nowego inwestora dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub osobiście. Formularze elektroniczne są dostępne w dolnej części ekranu. Inwestor na rzecz, którego decyzja o pozwoleniu na budowę była wydana może złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na przeniesienie jej na nowego inwestora za pomocą platformy ePUAP i swojego profilu zaufanego.
  2. Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Formularz w formacie PDF jest dostępny w dolnej części ekranu.
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  Zgodę inwestora na rzecz, którego decyzja o pozwoleniu na budowę była wydana należy dostarczyć bezpośrednio na adres:
  Urząd Miasta Chorzów
  Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia wyznaczonym w terminie, a nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Opłaty

 1. Zwalnia się od opłaty skarbowej zmianę pozwolenia na budowę:
  1. W sprawach budownictwa mieszkaniowego.
  2. W sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
  3. Budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
  4. Dotyczące remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Wysokość opłaty skarbowej: 90 zł.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
 5. Opłaty w wymaganej wysokości należy dokonać:
  1. poprzez system poboru opłat dostępny w dolnej części ekranu,
  2. w KASIE URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro - pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu,
  3. poprzez wpłatę na konto:
   • dla płatności krajowych w PLN
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
    PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 3. Wydana decyzja:
  • wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym może zostać doręczona przez operatora pocztowego,
  • może zostać doręczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zatwierdzony projekt budowlany doręczony przez operatora pocztowego,
  • wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym może zostać odebrana osobiście w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, III piętro - pokój nr 334.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. W Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, III piętro – pokój nr 334.
 2. Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165000 w. 436 lub w. 469.

Formularz w wersji PDF

Uwaga

 1. Przed złożeniem wniosku należy dokonać opłaty.
 2. Otrzymane potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.