SUiKZP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Posłuchaj

Uchwała nr XXIV/461/16

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dokonaną na podstawie uchwały nr III/17/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin.

Data podjęcia uchwały: 14.07.2016

Pliki do pobrania:


Uchwała nr XIX/308/12

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dokonaną na podstawie uchwały nr LI/977/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” dla terenu położonego w rejonie ul. Metalowców, Katowickiej i Towarowej.

Data podjęcia uchwały: 29.03.2012

Pliki do pobrania:


Uchwała nr LI/977/10

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzów” dokonane na podstawie uchwały nr XXVI/511/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów” - zwanej w dalszej części ustaleń „uchwałą Nr 1” oraz uchwały nr XX/344/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla terenów położonych w rejonie szybu „Wyzwolenie” – (teren 1) i w rejonie terenów pohutniczych przy ul. Nowej (teren 2 oraz teren 3) - zwanej w dalszej części ustaleń „uchwałą Nr 2”.

Data podjęcia uchwały: 26.08.2010

Pliki do pobrania:


Uchwała nr XIX/247/00

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzów r.

Data podjęcia uchwały: 20.01.2000