Wniosek o sporządzenie lub zmianę MPZP

Wniosek o sporządzenie lub zmianę MPZP

Posłuchaj

Opis ogólny

 1. Składanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) możliwe jest w każdym czasie.
 2. Wnioski składane w sytuacji, kiedy procedura sporządzania lub zmiany planu lub zmiany studium została już rozpoczęta, mają inny charakter i są rozpatrywane w innym trybie niż opisany w niniejszej karcie.
 3. W celu złożenia wniosku należy wypełnić stosowny formularz.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
  Urząd Miasta Chorzów
  Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów

  lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy Urzędu.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. poprzez system poboru opłat dostępny w dolnej części ekranu,
  2. w KASIE URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro - pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu,
  3. poprzez wpłata na konto:
   • dla płatności krajowych w PLN
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
    PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem, przekazem pocztowym, bezpośrednio w kasie Urzędu lub za pośrednictwem systemu poboru opłat.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
 6. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.