Wypis i wyrys ze Studium

Wniosek o wydanie: wypisu, wyrysu, wypisu i wyrysu ze Studium

Posłuchaj

Opis ogólny

 1. Każdy ma prawo wglądu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.
 2. W celu otrzymania wypisów i/lub wyrysów ze Studium należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
  Urząd Miasta Chorzów
  Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów

  lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy Urzędu.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy objęte jest opłatą skarbową w wysokości
  1. od wypisu:
   • do 5 stron: 30 PLN,
   • powyżej 5 stron: 50 PLN;
  2. od wyrysu:
   • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20 PLN,
  3. maksymalna łączna opłata za wypis i wyrys wynosi 200 PLN
 2. Podstawową opłatę skarbową należy wnieść przed złożeniem wniosku.
 3. Podstawowa opłata skarbowa wynosi:
  1. 30 PLN przy wniosku o wypis,
  2. 20 PLN przy wniosku o wyrys,
  3. 50 PLN przy wniosku o wypis i wyrys,
  4. z opłaty skarbowej zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządowe, organizacje użytku publicznego, osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie).
 4. Pracownik rozpatrujący wniosek określa konkretną kwotę opłaty i wzywa do uiszczenia w oznaczonym czasie ewentualnej dopłaty.
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 6. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. poprzez system poboru opłat dostępny w dolnej części ekranu,
  2. w KASIE URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro - pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu,
  3. poprzez wpłata na konto:
   • dla płatności krajowych w PLN
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
    PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 7. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem, przekazem pocztowym, bezpośrednio w kasie Urzędu lub za pośrednictwem systemu poboru opłat.
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
 9. Termin wniesienia opłaty w kwocie podstawowej: najpóźniej w dniu składania wniosku. Ewentualna dopłata w terminie określonym przez pracownika rozpatrującego wniosek.

Uwaga

 1. Przed złożeniem wniosku należy NAJPIERW dokonać podstawowej opłaty skarbowej.
 2. Otrzymane e-mailem potwierdzenie należy dołączyć do składanego wniosku.