Zaświadczenie o samodzielności lokali

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

Posłuchaj

Opis ogólny

 1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomości.
 2. Zgodnie z art.2 ust.3 ustawy o Własności lokali zaświadczenie, że lokal jest samodzielny wydaje Prezydent Miasta na podstawie dokumentacji technicznej budynku, w której na rzutach poszczególnych kondygnacji zaznacza się lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Pomieszczenia przynależnych położone poza budynkiem oznacza się na wyrysie z operatu ewidencyjnego geodezyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Dokumentacja techniczna budynku, w której na rzutach poszczególnych kondygnacji zaznaczono lokale oraz pomieszczenia do nich przynależne.
 4. W przypadku pomieszczeń przynależnych położonych poza budynkiem wyrys z operatu ewidencyjnego geodezyjnego z oznaczeniem tych pomieszczeń.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Dla budynków dla których pozwolenie na budowę zostało wydane po 1.01.1995 roku dodatkowo należy przedłożyć

 1. Kopię ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
 2. Kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie skutecznie dokonanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP. Formularze elektroniczne są dostępne w dolnej części ekranu.
  2. Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Formularze w formacie PDF jest dostępny w dolnej części ekranu.
  3. Złożyć osobiście w godzinach pracy urzędu.

  W przypadku przesłania dokumentacji za pośrednictwem operatora pocztowego należy ją przesłać na adres:
  Urząd Miasta Chorzów
  Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia wyznaczonym w terminie, a nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Opłaty

 1. Wysokość opłaty skarbowej: 17 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłaty można dokonać:
  1. poprzez system poboru opłat dostępny w dolnej części ekranu,
  2. w KASIE URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro - pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu,
  3. poprzez wpłatę na konto:
   WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ
   • dla płatności krajowych w PLN
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
    PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Zaświadczenie albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez Wnioskodawcę wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 2. Wydany dokument może być:
  • doręczony przez operatora pocztowego,
  • doręczony za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • odebrany osobiście w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, III piętro - pokój nr 334

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. W Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, III piętro – pokój nr 334.
 2. Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165000 w. 436 lub w. 469.

Formularz w wersji PDF

Uwaga

 1. Przed złożeniem wniosku należy dokonać opłaty.
 2. Otrzymane potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.