Zmiana pozwolenia na budowę

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Posłuchaj

Ogólny opis

 1. Zgodnie z Art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W przeciwnym wypadku właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę.
 2. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile:
  1. nie dotyczy projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  2. nie dotyczy charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem,
  3. nie dotyczy zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,
  4. nie dotyczy zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  5. nie dotyczy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6. nie wymaga uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.
  Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
  1. nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,
  2. nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu,
  3. nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w pkt. c-f, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  4. nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
 3. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
 4. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę może nastąpić tylko w przypadku kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
 3. Wypełniony formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana w sytuacji obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym.
 6. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków – jeśli jest wymagane.
 7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli jest wymagana.
 8. Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym – jeżeli jest wymagana.
 9. Decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne – jeżeli działka jest działką rolną.
 10. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – jeżeli wniosek dotyczy takiej sprawy.
 11. Dowód wniesienia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wniosek i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP natomiast projekt budowlany dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub osobiście. Formularze elektroniczne są dostępne w dolnej części ekranu.
  2. Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Formularz w formacie PDF jest dostępny w dolnej części ekranu.
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  Projekt budowlany należy dostarczyć bezpośrednio na adres:
  Urząd Miasta Chorzów
  Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia wyznaczonym w terminie, a nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Opłaty

 1. Zwalnia się od opłaty skarbowej zmianę pozwolenia na budowę:
  1. W sprawach budownictwa mieszkaniowego.
  2. W sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
  3. Budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
  4. Dotyczące remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Wysokość opłaty skarbowej: 47 zł.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
 5. Opłaty w wymaganej wysokości należy dokonać:
  1. poprzez system poboru opłat dostępny w dolnej części ekranu,
  2. w KASIE URZĘDU MIASTA CHORZÓW - I piętro - pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu,
  3. poprzez wpłatę na konto:
   • dla płatności krajowych w PLN
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
    URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
    ul. Rynek 1
    41-500 Chorzów
    ING Bank Śląski S.A.
    kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
    PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 3. Wydana decyzja:
  • wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym może zostać doręczona przez operatora pocztowego,
  • może zostać doręczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zatwierdzony projekt budowlany doręczony przez operatora pocztowego,
  • wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym może zostać odebrana osobiście w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, III piętro - pokój nr 334.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. W Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, III piętro – pokój nr 334.
 2. Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165000 w. 436 lub w. 469.
 3. Na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakładce Wyszukiwarka publiczna RWDZ.

Formularz w wersji PDF

Uwaga

 1. Przed złożeniem wniosku należy dokonać opłaty.
 2. Otrzymane potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.